news

ภัยธรรมชาติ เป็นภัยพิบัติที่สร้างความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างรวดเร็ว จนไม่ทันได้ตั้งตัว ไม่ว่าจะเป็นอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย หรือแม้แต่แผ่นดินไหว เป็นต้น นำมาวึ่งความสูญเสีย หลายครั้งที่ไม่อาจทราบได้ว่าเมื่อไหร่ที่มันจะเกิดขึ้น บางครั้งไม่สามารถแม้แต่จะคำนวณได้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากมนุษย์ที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ่มเฟือยในการอยู่อาศัย และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติอย่างรุนแรง ความเจริญของสังคม ถือได้ว่าเป็นอีกกัจจัยหนึ่ง ที่ทำให้เกิดความเสื่อมโทรมขึ้น ด้วยเหตุนี้จะเห็นได้ว่าชีวิตความเป็นอยู่ส่วนใหญ่เราตั้งอยู่บนรากฐานความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติแทบทั้งสิ้น การป้องกันและการออกแบบทางสถาปัตยกรรมเพื่อให้รองรับกับสถานการณ์ที่อาจะเกิดขึ้นจึงมีส่วนสำคัญที่จะช่วยลดความเสี่ยง และบรรเทาความเสียหายได้