คุณสุเทพ และ คุณไพรัตน์ ประธาน บริษัท อีพีซี โซลูชั่น จำกัด ตะหนักถึงความสำคัญ เรื่องขององค์ความรู้ ของเทคโนโลยี IOT เนื่องด้วยปัจจุบันประเทศไทยกำลังเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ตามที่รัฐบาลประกาศ ซึ่งจะเป็นยุคที่ให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยี IOT (Internet of Things‎) มาประยุกต์ใช้ในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐบาล ภาคธุรกิจเอกชน  ภาคธนาคาร และยังได้รับการสนับสนุนหรือตอบรับจากหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

 

                     หากแต่ปัจจุบัน บุคคลกรที่มีความรู้ด้านความเข้าใจในเทคโนโลยี IOT ยังมีอยู่ค่อนข้างจำกัด บริษัท อีพีซี โซลูชั่น จำกัด จึงอยากมีส่วนร่วมในการสร้างบุคลากร และผลักดันให้มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถคุณภาพเพื่อออกมาพัฒนาธุรกิจ มอบทุนจำนวน 30000 บาทเพื่อจัดอบรม  “การเขียนโปรแกรมควบคุม Arduino ด้วย C++” ซึ่งเป็นหลักสูตรพื้นฐาน สำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อน กับบุคคลทั่วไป ณ Synhub Coworking Cpace พันธุ์ทิพย์ ประตูน้ำ เมื่อวันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 ซึ่งการอบรมครั้งนี้ลุล่วงไปด้วยดี ทุกคนได้รับความรู้อย่างเต็มที่