งานบริการด้านการบำรุงรักษา (Maintenance) ด้านโทรคมนาคม

  • null

    Maintenance

  • บริษัท สามารถให้บริการบำรุงรักษา ทั้งในส่วน OSP ซึ่งมีโครงข่าย Optical Fiber Cable เป็นหลัก พร้อมด้วยอุปกรณ์สื่อสัญญาณที่เกี่ยวข้อง และ
  • การบำรุงรักษา ในส่วน BTS Maintenance สำหรับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ด้วย
  • ดำเนินการโดยจะจัดส่งผู้เชี่ยวชาญ และชำนาญงานเข้าไปดูแลรักษาระบบและอุปกรณ์ให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ โดยเน้นดำเนินการตาม Service Level Agreement (SLA) เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสูดของลูกค้าเป็นสำคัญ
งานซ่อมบำรุงเคเบิลบนทางด่วน

งานซ่อมบำรุงเคเบิลบนทางด่วน