สร้างระบบข่ายสาย (Outside Plant) ทั้งสายใยแก้วนำแสง (Optical Fiber) และสายทองแดง (Copper)

  • null

    Construction

  • งานสร้างข่ายสาย
  • งานจัดหาและติดตั้งข่ายสายทั้งสายใยแก้วนำแสง (Optical Fiber) และสายทองแดง (Copper) พร้อมอุปกรณ์จับยึดที่เกี่ยวข้อง
  • งานติดตั้งระบบหลักดิน (Grounding System) ทำการเชื่อมต่อสถานีต้นทางและปลายทางหรือจุดตัดต่อ (Splice & Terminate) ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนด เพื่อเชื่อมโครงข่ายในระบบการสื่อสารโทรคมนาคม โดยทีมงานที่มีความชำนาญสูง
Installation Microduct บน BTS
Installation Microduct บน BTS
Installation Microduct บน ทางด่วน (EXAT Project)
Installation Microduct บน ทางด่วน (EXAT Project)
ตัดต่อสายใยแก้วนำแสง
ตัดต่อสายใยแก้วนำแสง
ติดตั้งเคเบิลแขวนอากาศ
ติดตั้งเคเบิลแขวนอากาศ
ติดตั้งสายใยแก้วนำแสงภายในอาคาร
ติดตั้งสายใยแก้วนำแสงภายในอาคาร