งานสำรวจออกแบบสร้างข่ายสาย (Outside Plant) ทั้งสายใยแก้วนำแสง (Optical Fiber) และสายทองแดง (Copper)

  • null

    Survey and Design

  • งานสำรวจ ออกแบบ
  • งานจัดหาและติดตั้งข่ายสายทั้งสายใยแก้วนำแสง (Optical Fiber) และสายทองแดง (Copper) พร้อมอุปกรณ์จับยึดที่เกี่ยวข้อง
  • งานติดตั้งระบบหลักดิน (Grounding System) ทำการเชื่อมต่อสถานีต้นทางและปลายทางหรือจุดตัดต่อ (Splice & Terminate) ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนด เพื่อเชื่อมโครงข่ายในระบบการสื่อสารโทรคมนาคม โดยทีมงานที่มีความชำนาญสูง